Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní korporace

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva.

Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (tzv. osobní společnosti), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (tzv. kapitálové společnosti) a evropská společnost a evropské hospodářské sdružení.

Družstvem je také evropská družstevní společnost.

V oblasti obchodních korporací se činnost notáře vyžaduje zejména v následujících případech:
 

 

1. Sepis zakladatelských dokumentů a jejich změny

Zakladatelské dokumenty kapitálových společností a jejich změny musí mít formu notářského zápisu. Zakladatelskými dokumenty se rozumí  zakladatelská listina u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá jediný společník, společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá více společníků a stanovy u akciové společnosti. Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov družstva se osvědčuje notářským zápisem.

2. Osvědčení zásadních změn ve společnosti s ručením omezeným
 

Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka nebo o rozhodnutí valné hromady, se vyžaduje zejména k následujícím rozhodnutím:

 1. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina/společenská smlouva (např. udělení souhlasu s převodem či rozdělením podílu),
 2. k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
 3. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 4. k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu).  

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí jednatele o změně zakladatelské listiny/společenské smlouvy, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

3. Osvědčení zásadních změn v akciové společnosti

Notářský zápis o rozhodnutí jediného akcionáře nebo o rozhodnutí valné hromady se vyžaduje zejména k následujícím rozhodnutím:

 1. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy,
 2. k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 3. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku,
 4. k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 5. k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 6. k rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 7. k rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku (např. (např. zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, změna formy a druhu akcií).  

Notářský zápis se vyžaduje také u rozhodnutí představenstva o změně stanov, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

4. Osvědčení zásadních změn v družstvu
 

Notářským zápisem se osvědčují tato rozhodnutí členské schůze:

 1. usnesení o změně stanov,
 2. usnesení o zrušení družstva s likvidací,
 3. usnesení o přeměně družstva,
 4. schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo jeho části.

5. Přeměny obchodních společností a družstev

Zákon stanoví povinnosti notáře a náležitosti notářských zápisů u přeměn obchodních společností a družstev. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla.

 

Přímé zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků

Zápisy do obchodního rejstříku ohledně obchodních společností a družstev může kromě rejstříkového soudu provádět také notář. Pro účastníky rejstříkového řízení to tak znamená značné urychlení a zjednodušení rejstříkového procesu, neboť notář jim na jejich žádost kromě sepisu požadovaných dokumentů může zajistit i přímý zápis do obchodního rejstříku, jakož i vydání nového výpisu z obchodního rejstříku a uložení požadovaných listin do sbírky listin obchodního rejstříku.        

Notář provede zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, ale pouze za předpokladu, že budou splněny všechny následující podmínky:

 1. zapisované skutečnosti mají podklad v tzv. „podkladovém notářském zápisu“, když tímto podkladovým notářským zápisem se podle notářského řádu rozumí  notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku nebo  notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, a podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním právnické osoby, popřípadě, že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny;
 2. notáři byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do obchodního rejstříku nebo pro založení do sbírky listin;
 3. uskutečnění právních jednání, ke kterým dochází až po rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis, je osvědčeno notářským zápisem o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku sepsaným podle notářského řádu, tzv. „notářským zápisem o osvědčení“.

Zápis do obchodního rejstříku může provést pouze ten notář, který sepsal jak podkladový notářský zápis, popřípadě všechny podkladové notářské zápisy, je-li jich více, tak i notářský zápis o osvědčení.

Dalšími veřejnými rejstříky, které vede soud a do kterých provádějí přímé zápisy i notáři jsou:

 1. spolkový rejstřík, do kterého se zapisují zejména spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky, zahraniční spolky vyvíjející činnost na území České republiky a další;
 2. nadační rejstřík, do kterého se zapisují nadace a nadační fondy;
 3. rejstřík ústavů, do kterého se zapisují ústavy;
 4. rejstřík společenství vlastníků jednotek, do kterého se zapisují společenství vlastníků jednotek;
 5. rejstřík obecně prospěšných společností, do kterého se zapisují obecně prospěšné společnosti.

 

 

 


Odměna notáře dle notářského sazebníku

1. Za sepsání zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným

Položka A - nejméně však 4.000,-- Kč, neboť se jedná o podkladový notářský zápis

 

2. Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby

Položka B2   - viz. následující tabulka

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2,5 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,5 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,8 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %

 Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi 3 000 Kč.

3. Za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku

Položka R - 1.000,-- Kč

Notářka je plátce DPH.

Uvedené informace o odměně notáře jsou pouze základní. Blíže viz. úplné znění Notářského sazebníku.

Celé znění Notářského sazebníku (PDF).