Jdi na obsah Jdi na menu
 


Často kladené dotazy

 1. Proč jsem nebyl předvolán k předběžnému šetření, přestože jsem dědic? 

  Předběžné šetření je úvodním úkonem v dědickém řízení, který slouží notáři především k získání informací ohledně okruhu dědiců, majetku a případných dluhů zůstavitele. K tomuto jednání je zván zpravidla vypravitel pohřbu, který je uveden matrikou na úmrtní listu. Notář v této fázi nezná a neví, kdo jsou dědici zůstavitele - to se dozví až v rámci sepsání předběžného šetření.
  Informace, které se notář při tomto úkonu dozví, lze kdykoli v průběhu řízení zpřesnit a doplnit.
  Účast všech případných dědiců při předběžném řízení zásadně nutná není. V této fázi nedochází k vydávání rozhodnutí, kterými by nepřítomný účastník - dědic mohl být jakýmkoli způsobem zkrácen na svých právech.
   
 2. Proč se při dědickém řízení zjišťuje i majetek pozůstalé manželky/manžela? 

  Majetek pozůstalé manželky/manžela je nutné zjišťovat z důvodů vypořádání tzv. společného jmění manželů (SJM). Jedná se o majetkové společenství vznikající jen mezi manželi, které se v případě smrti jednoho z nich při dědickém řízení musí vypořádat (určit, co z tohoto majetku náleží pozůstalé manželce a co náleží do dědictví).
   
 3. Mohu si sám vybrat notáře pro projednání dědictví?

  Ne, to možné není. Rozdělení dědických spisů mezi notáře v obvodu příslušného okresního soudu se řídí rozvrhem práce, který zásadně neumožňuje zvolit si notáře pro konkrétní dědickou věc, neboť by tím došlo k porušení ústavně zaručeného práva na zákonného soudce, resp. zákonného soudního komisaře. V obvodu Okresního soudu v Jičíně jsou zřízeny čtyři notářské úřady a pro rozdělení práce se uplatňuje princip místní příslušnosti (příslušnost k notářce Bartoňové).
   
 4. Jak mohu zjistit, který notář byl pověřen projednáním dědictví, v němž jsem účastníkem?

  V této věci kontaktujte, prosím, vedoucí dědického oddělení Okresního soudu v Jičíně, paní Petru Řehákovou, tel.: (+420) 493 547 147.
   
 5. Po skončení dědického řízení se objevil další majetek, který v původním řízení nebyl projednán. Jak mám postupovat?

   Dodatečný majetek je nutné projednat v rámci tzv. dodatečného projednání dědictví. Toto řízení, které navazuje na řízení předchozí, se již týká pouze nového majetku.
  • Formulář se žádostí o zahájení dodatečného projednání dědictví: DOCdoc_logo.gif, ODTodt_logo.gif, PDFpdf_logo.gif.
  • Plná moc k zastupování v dědickém řízení: DOCdoc_logo.gifODTodt_logo.gifPDFpdf_logo.gif.

   
 6. Jak dlouho trvá dědické řízení? 

  Jednoznačně na tuto otázku odpovědět nelze, neboť délka řízení je často dána okolnostmi, které notář nemůže ovlivnit. Hlavními komplikacemi jsou zejm. nezletilost některého z dědiců, předlužení dědictví ústící do likvidace dědictví, neznámí dědici apod. Významným prvkem, který ovlivňuje délku řízení, jsou také sami účastníci. Statisticky se daří cca 90% řízení skončit do půl roku od úmrtí zůstavitele.